Miljöpartiet: Minst en transkompetent ungdomsmottagning i varje landsting

Det är ju valår i år, och jag har gjort min egen lilla enkät där jag har frågat partierna var de står i HBTQ-frågor, med betoning på transpolitik. I torsdags presenterade jag svaren från Socialdemokraterna, och nästa parti är Miljöpartiet. Svaren är skrivna av Zaida Catalan.

***

En snabb sammanfattning av Miljöpartiets (HB)T-politik

Viktigast under de senaste fyra åren: Könsneutrala äktenskap. Inte tillräckligt mycket fokus på diskriminering, hatbrott och asylfrågor.

Könstillhörighetslagen: Mot steriliserings- och kastreringskrav. Mot artonårsgränsen för könskorrigering. Mot krav på skilsmässa som villkor för ändrad könstillhörighet.

Surrogatmödraskap: Positiva till möjligheten och vill utreda frågan.

Könsneutrala personnummer: Könsbundna personnummer är onödiga.

Juridiska kön: Om det är möjligt att genomföra utan större svårigheter kommer MP att arbeta för att avskaffa juridiska kön. Samtidigt är man för möjligheten att få ett annat juridiskt kön än man eller kvinna.

Viktigt för unga transpersoner: Slopad artonårsgräns, transinklusiva antidiskrimineringsplaner i skolor, och transkompetent skolhälsovård. Minst en ungdomsmottagning och en barn- och ungdomsmottagning i varje landsting ska ha transkompetens. Korta vårdköerna och prioritera utredningarna.

Hets mot folkgrupp: Könsidentitet och könsuttryck bör inkluderas.

Viktigast under de kommande fyra åren: Hatbrott, diskriminering och könstillhörighetslagen.

***

Miljöpartiets svar – den långa versionen

1. Om ni ser tillbaka på de senaste fyra åren och tänker på de förändringar som genomförts med HBTQ-anknytning: vilka är ni mest  nöjda med, och vilka är ni mest missnöjda med?

Riksdagens initiativ, bl.a. via ett lagförslag från de rödgröna partierna, och beslut om att rösta igenom en könsneutral äktenskapsbalk och att vi ändrat diskrimineringsgrunderna så att även könsidentitet eller könsuttryck finns med som grund för diskriminering är de viktigaste förändringarna denna mandatperiod.

Det finns tyvärr mycket kvar att göra, t.ex. att arbetsgivare ska vara skyldiga att ägna sig åt aktiva åtgärder mot alla typer av diskriminering, dvs. också hbt-diskriminering, vilket inte finns med i dag. Flera reformer inom transområdet är också eftersträvansvärt.

Något som vi alltmer uppmärksammar är de hatbrott som riktas mot hbtq-personer. Dels handlar det om att förebygga men också att se till att polisen och rättsväsendet har de kunskaper som krävs för att klara upp fall och få personer som utför hatbrotten fällda samt ge stöd till de offer som råkar ut för brotten. Här finns mycket mer att göra, även om det inte handlar om rena lagstiftningsfrågor.

Ett annat område gäller asylmottagningen och de personer som flyr sitt hemland p.g.a. sin sexuella läggning (då det i vissa länder är t.o.m. dödsstraff på homosexualitet) och i vilken mån Sverige ska kunna vara en fristad för dessa. I dag är det så att Sverige avvisar flera som söker uppehållstillstånd och vi verkar därför för att Migrationsverkets praxis ska skärpas så att det blir tydligt att personer som p.g.a. sin sexuella läggning riskerar förföljelse, hot etc, om de skickas tillbaka ska få uppehållstillstånd i Sverige.

2. Det finns ju även de frågor som inte är lösta än. Lagen om ändring av könstillhörighet, till exempel. Under våren 2007 lades ett lagförslag fram (SOU 2007:16), och remisstiden gick ut i november samma år. Ändå har ingenting skett. Hur ser ni på det? Vilka förändringar av könstillhörighetslagen vill ni se, och varför? Hur driver ni frågan?

Det är ytterst olyckligt att regeringen lagt frågan i byrålådan. Vi hade velat se en snabb regeländring i linje med utredningens förslag. Dock ser Miljöpartiet gärna att åldersgränsen på 18 år sänks samt att kravet på sterilisering tas bort och inte omvandlas till krav på borttagande av könsskörtlar. Om det inte finns medicinska skäl måste individen själv få avgöra om den vill genomgå ett sådant ingrepp.

Vi driver frågan om en lagändring, främst genom att vi siktar på att få en ny regering i höst med S, MP och V, eftersom en rödgrön regering skulle verka för en lagändring i enlighet med våra önskemål.

3. Ska personer som gör en könskorrigering vara tvungna att genomgå en kastrering? Dagens lag från 1972 kräver sterilitet; är det ett bättre alternativ, eller hade ni hellre sett något annat?

Nej, vi vill inte att personen ska behöva kastrera eller sterilisera sig vid könskorrigering (se svar ovan).

4. Ska personer som gör en könskorrigering få spara könsceller (ägg eller spermier) för att kunna använda senare?

Ja, det ska personen i fråga kunna göra.

5. Om ja på fråga 4: Ska transsexuella män få spara ägg, för att sedan inplanteras i till exempel deras kvinnliga partners kropp? Då det är osäkert om man kan använda äggen till att inplantera i sin egen kropp efter en längre tids testosteronbehandling – och i synnerhet ifall kastreringskravet skulle gå igenom – så skulle surrogatmödraskap vara ett rimligt alternativ.

Ja, det ska vara möjligt. Miljöpartiet vill i positiv anda utreda frågan om surrogatmödrasskap, vilket vi bl.a. lagt förslag i riksdagen om.

6. Är det rimligt att Sverige har haft en könsneutral äktenskapslag i snart ett år, medan transsexuella fortfarande måste vara ogifta för att få fastställelse?

Nej, det är inte rimligt och vi vill därför ändra detta (se svar ovan).

7. Ska personnummer vara könskodade, dvs. bör de fortsätta ha en siffra som anger personens juridiska kön, så som det är idag?

Nej, det är onödigt.

8. Ska det finnas juridiska kön? Varför/varför inte?

Om det är möjligt att fasa ut, utan svårigheter, kommer vi att arbeta för detta.

9. Om ja på fråga 8: Ska det vara möjligt att registreras som ett tredje kön, eller som ospecificerad? Under vilka omständigheter isåfall?

Ja, om personen i fråga anger detta.

10. Vad anser ni är viktigt för att underlätta för unga transpersoner – både de som behöver könskorrigering och de som inte gör det?

Förutom en slopad 18-årsgräns är några av de viktigaste frågorna att alla skolor ska ha antidiskrimineringsplaner där transpersoner är inkluderade, att elevvårdande personal på skolor har grundläggande transkompetens och att bygga en stark skolhälsovård och säkra dess transkompetens. I varje landsting behöver det finnas minst en ungdomsmottagning och en barn- och ungdomsmottagning med specialkompetens för unga transpersoner. Prioritera snabba vårdkedjor och utredningar av unga transpersoner.

11. Transpersoner omfattas numera av diskrimineringslagen, men könsidentitet och könsuttryck är fortfarande inte specificerat i lagen om hets mot folkgrupp. Är det något ni vill ändra på?

Ja, det ska ingå.

12. Vilka är de viktigaste HBTQ-frågorna som ni vill driva de kommande fyra åren?

Arbetet mot hatbrott måste intensifieras. Lagstiftningen mot diskriminering måste skärpas. Vi vill ändra av lagen kring könstillhörighet, utan krav på sterilisering och utan 18-årsgräns.

***

Om du vill veta mer om de olika frågorna så rekommenderar jag de här länkarna:

Tvångskastrering och tvångssterilisering: En grundkurs

Anledningar att bli kastrerad – och inte

Varför måste transsexuella kastreras? (om lagtexten)

Mors dag, men inte för alla (om steriliserings- och kastreringstvång)

Allt du inte visste att du inte visste om trans: Begreppet HBT

Lämna min kuk och fitta ifred, Malin Wollin! (om ett tredje juridiskt kön)

Så vet du om någon är hermafrodit: Hen bär sitt hus på ryggen (om intersexualism)

Hon hen han (ungdomsstyrelsens rapport om unga HBT-personers situation)

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

This entry was posted in Allt du inte visste att du inte visste om trans, Barn och genus, Genus, HBTQ, HBTQ-juridik, Intersexualism, Könsneutrala äktenskap, Könstillhörighetslagen, Politik, Psykiatri, Reproduktiva rättigheter, Trans* i media, Val 2010 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.