Folkpartiet om tvångskastrering och diskriminering

Min lilla serie blogginlägg om de olika partiernas inställning i HBTQ-frågor har legat nere ett tag på grund av sjukdom, och jag ber om ursäkt för det. Tidigare har jag redovisat svaren från S, MP och F!, och den här gången är det FP. Jag kan tillägga att jag fick in de här svaren i juni, alltså innan Folkpartiet gick ut och lovade att riva upp steriliseringstvånget, och innan Socialstyrelsen publicerade sin rapport om transvården.

***

En snabb sammanfattning av Folkpartiets (HB)T-politik

Viktigast under de senaste fyra åren: Könsneutrala äktenskap, diskrimineringslagar, utredning av namnlagen, internationell antidiskrimineringspolitik, arbete mot relationsvåld och hedersvåld.

Könstillhörighetslagen: Mot kastreringstvång, skilsmässotvång och krav på svenskt medborgarskap. “Öppna för diskussion” om möjligheten att spara ägg/spermier.

Surrogatmödraskap: För assisterad befruktning med äggdonation, men inte renodlade surrogatmödraskap.

Könsneutrala personnummer: För könsbundna personnummer.

Juridiska kön: För att det ska finnas juridiska kön. Har inte tagit ställning till fler alternativ än de två tillgängliga; försiktigt negativa.

Viktigt för unga transpersoner: Vård och stöd, men det är ingen politisk fråga.

Hets mot folkgrupp: Könsidentitet och könsuttryck bör inkluderas.

Viktigast under de kommande fyra åren: Antidiskrimineringspolitik inom EU, sex- och samlevnadsundervisning i skolan, kunskapen om hatbrott, FN-konvention om HBT-personers rättigheter, namnlagen, transvård och asylpolitik.

***

Folkpartiets svar – den långa versionen

1. Om ni ser tillbaka på de senaste fyra åren och tänker på de förändringar som genomförts med HBTQ-anknytning: vilka är ni mest nöjda med, och vilka är ni mest missnöjda med?

Detta är vi nöjda med att vi har varit med och genomfört:

 • Att äktenskapsbalken nu är könsneutral.
 • Att en ny och sammanhållen diskrimineringslag där både sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck omfattas trädde i kraft 2009.
 • Att vi rott i land en grundlagsreform som innebär att det från 2011 blir förbjudet att införa lagar och regler som diskriminerar på grund av sexuell läggning. Folkpartiet vill att samma regel också ska omfatta könsidentitet, men detta är ett steg på vägen.
 • Att Alliansregeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning för en fullständig genomgång och översyn av namnlagen, där inte minst reglerna om förnamn ska ses över.
 • Att arbetet för att motverka diskriminering mot HBT-personer tas upp som en prioritering i regeringens skrivelse om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik.
 • Att Alliansregeringen under Nyamko Sabunis (FP) ledning har lagt fram en handlingsplan för att bekämpa våld inom relationer och hedersrelaterat våld där också våld mot HBT-personer inkluderas.

2. Det finns ju även de frågor som inte är lösta än. Lagen om ändring av könstillhörighet, till exempel. Under våren 2007 lades ett lagförslag fram (SOU 2007:16), och remisstiden gick ut i november samma år. Ändå har ingenting skett. Hur ser ni på det? Vilka förändringar av könstillhörighetslagen vill ni se, och varför? Hur driver ni frågan?

Lagen kräver exempelvis att den som skall genomgå fastställelse av ny könstillhörighet ska vara ogift, något som tvingar många transsexuella till familjesplittring. Ett annat krav som uppenbart saknar saklig grund är att patienten måste vara svensk medborgare. Folkpartiet anser att båda dessa krav måste slopas.

Folkpartiet menar att lagen ska reglera tillträde till könstillhörighetsutredningar och hur könstillhörighet ska fastställas. Men den ska inte innehålla några särskiljande krav eller detaljreglera hur sjukvården ska bedrivas, skilt från andra (generella) författningar inom sjukvårdsområdet. Krav på t.ex. vårdkvalitet, tillgänglighet etc. bör regleras inom ordinarie författningar för sjukvården.

Den statliga utredning som såg över lagstiftningen föreslog vissa saker som gick i rätt riktning, men lade också flera förslag som fått hård kritik. Ett sådant förslag är att transsexuella måste låta kastrera sig innan ny könstillhörighet beviljas. Folkpartiet är bestämt emot detta utredningsförslag. Tvångskastrering ska inte återinföras i Sverige, varken för transsexuella eller för några andra.

Det är förstås olyckligt att beredningen av betänkandet har dragit ut på tiden. Vi arbetar vidare för att lagförslag ska komma på riksdagens bord. Eventuellt kan man tänka sig en process i flera steg.

3. Ska personer som gör en könskorrigering vara tvungna att genomgå en kastrering? Dagens lag från 1972 kräver sterilitet; är det ett bättre alternativ, eller hade ni hellre sett något annat?

Se svaret på fråga 2. Vi är bestämt emot utredningsförslaget om krav på kastrering.

4. Ska personer som gör en könskorrigering få spara könsceller (ägg eller spermier) för att kunna använda senare?

Vi är öppna för en diskussion om denna fråga.

5. Om ja på fråga 4: Ska transsexuella män få spara ägg, för att sedan inplanteras i till exempel deras kvinnliga partners kropp? Då det är osäkert om man kan använda äggen till att inplantera i sin egen kropp efter en längre tids testosteronbehandling – och i synnerhet ifall kastreringskravet skulle gå igenom – så skulle surrogatmödraskap vara ett rimligt alternativ.

Vi vill ha en utredning om möjligheterna till assisterad befruktning med både givarinsemination och äggdonation, vilket bland annat skulle bli aktuellt i den situation du beskriver. Det behöver inte betyda surrogatmödraskap, eftersom surrogatmödraskap betyder att den som föder barnet inte blir barnets juridiska förälder. Vi är inte för att ändra lagen så att surrogatmödraskap införs i Sverige, men det finns många barn i vårt land som kommit till världen efter surrogatmödraskap utomlands. Därför vill vi verka för en utredning om trygghet och skydd av barn som fötts efter surrogatmödraskap och om surrogatmödrarnas situation.

6. Är det rimligt att Sverige har haft en könsneutral äktenskapslag i snart ett år, medan transsexuella fortfarande måste vara ogifta för att få fastställelse?

Nej, det är inte rimligt. Vi vill slopa det kravet.

7. Ska personnummer vara könskodade, dvs. bör de fortsätta ha en siffra som anger personens juridiska kön, så som det är idag?

Ja. För jämställdheten är det viktigt att t.ex. kunna göra statistiska jämförelser utifrån kön.

8. Ska det finnas juridiska kön? Varför/varför inte?

Ja. I lagstiftningen och i internationella konventioner som Sverige har förbundit sig att följa åberopas ofta medicinska, ekonomiska och sociala rättigheter utifrån kön, och det är därför viktigt att ha det kvar.

9. Om ja på fråga 8: Ska det vara möjligt att registreras som ett tredje kön, eller som ospecificerad? Under vilka omständigheter isåfall?

Frågan har inte diskuterats i Folkpartiet. Det skulle kunna skapa problem i internationella relationer.

10. Vad anser ni är viktigt för att underlätta för unga transpersoner – både de som behöver könskorrigering och de som inte gör det?

Vård och stöd till unga transpersoner ska vara en lika stor självklarhet som till äldre. Men exakt vad den vården ska innehålla kan inte vi bedöma. Det är ingen uppgift för politiker, utan ska vara en medicinsk fråga.

11. Transpersoner omfattas numera av diskrimineringslagen, men könsidentitet och könsuttryck är fortfarande inte specificerat i lagen om hets mot folkgrupp. Är det något ni vill ändra på?

Ja.

12. Vilka är de viktigaste HBTQ-frågorna som ni vill driva de kommande fyra åren?

 • Erkänn samkönade par som familj när de flyttar inom EU.
 • Inför en ny, bred och sammanhållen diskrimineringslagstiftning på EU-nivå som omfattar såväl sexuell läggning som könsidentitet.
 • Förbättra skolans undervisning om sex och samlevnad, inklusive HBT-frågor.
 • Öka rättsväsendets kunskaper om hatbrott mot HBT-personer.
 • Arbeta för att skapa en FN-konvention om HBT-personers rättigheter.
 • Förtydliga namnlagen så att inte transpersoner kommer i kläm.
 • Bättre bemötande i vården av transsexuella. Tillgången till adekvat behandling ska garanteras av hälso- och sjukvården i hela landet.
 • Slå vakt om en human flyktingpolitik där människor som förföljs för sin kärlek eller könsidentitet har rätt till en fristad i Sverige.

***

För dig som vill veta mer

Om du inte riktigt har koll på de frågor som nämns i enkäten, så rekommenderar jag de här texterna:

Tvångskastrering och tvångssterilisering: En grundkurs

Anledningar att bli kastrerad – och inte

Varför måste transsexuella kastreras? (om lagtexten)

Mors dag, men inte för alla (om steriliserings- och kastreringstvång)

Allt du inte visste att du inte visste om trans: Begreppet HBT

Lämna min kuk och fitta ifred, Malin Wollin! (om ett tredje juridiskt kön)

Så vet du om någon är hermafrodit: Hen bär sitt hus på ryggen (om intersexualism)

Skriv på för unga transpersoners rätt att byta namn

Till minne av Mir Abbas (ett skräckexempel på svensk asylpolitik)

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

This entry was posted in Genus, HBTQ, HBTQ-juridik, Intersexualism, Könade namn, Könsneutrala äktenskap, Könstillhörighetslagen, Politik, Reproduktiva rättigheter, Trans* i media, Val 2010 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Folkpartiet om tvångskastrering och diskriminering

 1. Mellanvärld says:

  “Det skulle kunna skapa problem i internationella relationer”
  låter ju som: men, ingen annan gör ju så 🙁
  Varför är det så viktigt att alla ska kunna tvångspassas till normer?

 2. Jag vet inte riktigt vad de lägger för betoning på det. De har ju ingen officiell ståndpunkt eftersom de inte diskuterat frågan. Men ja, det tycker jag låter märkligt. Det finns ju redan länder – Sydafrika, Nepal, Indien – där man fått igenom lagstiftning för att tillåta alternativ, och i Australien ett fall där man ändrade praxis (fast som sedan togs tillbaka…). Men det förstås, det är möjligt att det är ett problem för EU. Jag vet inte.

 3. Pingback: Centerpartiet om transvården: ”hör inte hemma hos psykiatrin” « trollhare

 4. Pingback: Kristdemokraternas HBT-politik: Mänskliga rättigheter, men inte förbud mot hets mot transpersoner « trollhare

 5. Pingback: Tvångssteriliseringar, tvångskönande och andra transfrågor: Hela listan på partierna (HB)T-politik « trollhare

Leave a Reply to Mellanvärld Cancel reply